Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

                         REGULAMIN sklepu internetowego najlepszeoleje.pl

                                      (obowiązuje od 01 stycznia 2019 r.)

§1 Definicje

1. Dane kontaktowe: Firma Handlowo-Usługowa ''e-serwis'' Piotr Filipczak (adres prowadzenia działalności: ul. Jana III Sobieskiego 6, 62-874 Brzeziny), adres poczty elektronicznej: sklep@najlepszeoleje.pl , eserwis.kalisz@gmail.com , numer telefonu: 601 88 60 40 (opłata wg cennika właściwego operatora).
2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: https://www.najlepszeoleje.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8
3. Dowód zakupu – Faktura, lub paragon fiskalny wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
4. Karta produktu (opis produktu) Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient
8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
9. Miejsce dostarczenia rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://www.najlepszeoleje.pl/pl/i/Sposoby-platnosci/9
12. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka)
13. Przedmiot umowy – produkty i koszty dostawy będące przedmiotem umowy.
14. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie. (Punkt odbioru: najlepszeoleje.pl ul. Handlowa 3-5 , 62-874 Brzeziny)
15. Rzecz – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy.
16. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.najlepszeoleje.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
17. Sprzedający:
Firma Handlowo-Usługowa ''e-serwis'' Piotr Filipczak prowadzący   działalność gospodarczą (adres prowadzenia działalności: ul. Sobieskiego 6, 62-874 Brzeziny) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9680440606, REGON 301153274, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 34362/2009 wydany przez: Prezydent Miasta Kalisz. Adres poczty elektronicznej: sklep@najlepszeoleje.pl , numer telefonu: 601 88 60 40 (opłata wg cennika właściwego operatora).
18. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
19. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
20. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem poprzez stronę internetową https://www.najlepszeoleje.pl umiejscowioną w środowisku potocznie określanym Internetem.
2. Miejsce dostarczenia  rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej   Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.  Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym najlepszeoleleje.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedający odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556.1 -556.3 Kodeksu Cywilnego.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.najlepszeoleje.pl należy je wszystkie wyłączyć.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 §3 Zawarcie umowy i jej realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
        a. dodanie do koszyka produktu;
        b. wybór rodzaju dostawy;
        c. wybór rodzaju płatności;
        d. wybór miejsca dostarczenia rzeczy;
        e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku (ikonki)  „Potwierdzam zakup”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Sprzedający i Konsument zobowiązani są do należytego wypełnienia zawartej umowy. Sprzedający zobowiązany jest do wysyłki zakupionego towaru, a Konsument zobowiązany jest odebrać zakupiony (przesłany) towar. W przypadku nieodebrania przez Konsumenta zamówionego towaru Konsument ponosi koszty zarówno przesyłki zwrotnej, jak i  ponownego jej dostarczenia (nieodebranie przesyłki stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania przez Konsumenta (w myśl art.471kc)).
4. Zamówienia płatne przelewem lub za pośrednictwem systemu szybkie płatności (usługa Shoper Płatności) realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego. Wszystkie zamówienia realizowane są w dni robocze. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji (status zamówienia: „przyjęte do realizacji”). Termin wysyłki dla produktów oznaczonych jako "Dostępny" wynosi 2 dni robocze (48 godzin). Czas ten jest liczony od chwili potwierdzenia zamówienia przez Klienta (specjalny link przesyłany na podany podczas rejestracji adres e-mail wraz z podsumowaniem złożonego zamówienia). Czas realizacji zamówienia to termin otrzymania przesyłki z zamówieniem = termin wysyłki + czas dostawy i nie jest równoznaczny z terminem wysyłki. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki z zamówieniem wydłuża się o czas realizacji przelewu. Czas dostawy jest zależny od wybranej opcji dostawy, w przypadku przesyłki kurierskiej InPost Kurier wynosi 1-4 dni roboczych, w przypadku usług InPost -Paczkomaty 3-4 dni robocze. Zamówienia wysyłane i realizowane są w dni robocze. InPost Paczkomaty i InPost Kurier standardowo  nie realizują zamówień w dni wolne od pracy. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy) realizowane oraz wysyłane są w dni robocze.
5. Sposób zapłaty  
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony u Sprzedającego produkt, w tym za koszty dostawy (przesyłki), nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Możliwe są następujące formy płatności:  
Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia należy przelać właściwą kwotę na numer rachunku bankowego: mBank S.A. 89 1140 2017 0000 4402 1021 5087 .
Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do realizacji.  W chwili potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Za pomocą Kart płatniczych (usługa Shoper Płatności):

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Szybkie płatności za pomocą usługi Shoper Płatności

Shoper Płatności realizowane przez:

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Gotówką – przy odbiorze przedmiotu z Punktu odbioru.
6. Zakupiony przedmiot umowy wysyłany jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży, wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy, do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca dostarczenia rzeczy. Domyślnym dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny. Jeżeli kupujący podczas składania zamówienia wyraźnie wskaże by otrzymał Fakturę VAT, wówczas taki dokument będzie miał wystawiony w formie papierowej dołączony do zamówienia.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://www.najlepszeoleje.pl/pl/i/Oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy/19 lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Formularz odstąpienia od umowy wraz z zwracanym towarem należy przesłać na adres: Firma Handlowo-Usługowa ''e-serwis''  ul. Handlowa 5 , 62-874 Brzeziny
4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§5 Regulamin Programu Lojalnościowego.

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest sklep najepszeoleje.pl
2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
3. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnie korzystających z naszych usług.
4. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.
5. Klient przystępuje do programu poprzez dokonanie rejestracji w sklepie; osoby niezarejestrowane 
nie uczestniczą w Programie Lojalnościowym. 6. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 7. Program Lojalnościowy polega na gromadzeniu punktów, które uzyskiwane są relatywnie do kwoty
dokonanych zakupów (1 punkt = 1 PLN wydany na zakupy). 8. Zebranie 500 punktów nagradzane jest 2% rabatem odliczanym od kwoty kolejnych zakupów. 9. Zebranie 5000 punktów nagradzane jest 3% rabatem odliczanym od kwoty kolejnych zakupów. 10. Uczestnik otrzymuje 50 punktów, jednorazowo w momencie zapisania się do newslettera sklepu
najlepszeoleje.pl 11. Uczestnik otrzymuje 40 punktów, każdorazowo w momencie wystawienia opinii posprzedażnej
dla sklepu najlepszeoleje.pl 12. Rabat nie dotyczy produktów objętych promocją w sklepie (obniżką ceny).

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych - RODO

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności:
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Firma Handlowo-Usługowa „e-serwis” Piotr Filipczak ul. Sobieskiego 6, 62-874 Brzeziny

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

- adres e-mail: rodoinspektor@najlepszeoleje.pl

- adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Sklep najlepszeoleje.pl. ul. Sobieskiego 6, 62-874 Brzeziny

Skąd mamy Twoje dane?

 Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania pierwszej transakcji handlowej, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie najlepszeoleje.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sklep najlepszeoleje.pl ?

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi, dokonywania transakcji i płatności

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami,

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w sklepie najlepszeoleje.pl;

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów sklepu najlepszeoleje.pl

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z transakcją za Twoją zgodą- przez e-mail oraz telefon;

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych sklepu najlepszeoleje.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, telefon oraz informacji o osobie lub firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy- transakcji, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu najlepszeoleje.pl

 Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na najlepszeoleje.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, wykonują usługi transportowe i wysyłkowe (DPD Polska Sp z o.o., INPOST S.A.) wspomagają one obsługę i realizacje transakcji, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy(transakcji) zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym sklep najlepszeoleje.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez sklep najlepszeoleje.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. Zmiany regulaminu wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin: http://www.najlepszeoleje.pl/pl/i/Regulamin/2 . W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
5. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest także platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl